FIRMA HANDLOWA „ARKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001044432
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/12130/23/224]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ARKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość ROPICA POLSKA2023-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ROPICA POLSKA nr domu 59 kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE kraj POLSKA 2023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2023R. REP. A NR 2796/2023 NOTARIUSZ WOJCIECH MIARECKI KANCELARIA NOTARIALNA W GORLICACH2023-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2023-06-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale16.05.2023, OŚWIADCZENIE ELŻBIETY KIJEK-BURKOT O PRZEKSZTAŁCENIU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NAZWĄ: FIRMA HANDLOWA „ARKA” ELŻBIETA KIJEK - BURKOT Z SIEDZIBĄ W ROPICY POLSKIEJ NUMER 59, 38-300 ROPICA POLSKA, NIP: 7381083913, REGON: 492045984, W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA „ARKA” SP Z O.O., AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA „ARKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 MAJA 2023 R. REP. A NR 2796/2023 PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM MIARECKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W GORLICACH NIP. 7381083913, REG. 492045984000002023-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ARKA” ELŻBIETA KIJEK-BURKOT,2023-06-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2023-06-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJEK BURKOT2023-06-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2023-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2023-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2023-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJEK BURKOT2023-06-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2023-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2023-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-06-29 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów