TAMROCK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001040075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/1028/24/935]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMROCK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość SKOROCHÓW2023-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SKOROCHÓW ulica UL. KASZTANOWA nr domu 9 kod pocztowy 48-300 poczta NYSA kraj POLSKA 2023-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2023R.2023-06-02 do dziś
215.09.2023 R. REP. A NR 3481/2023, NOTARIUSZ GRAŻYNA HORODYSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE - ZMIANA PAR.: 5, 6, 92024-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALAGA2023-06-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2023-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.600,00 ZŁ2024-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALAGA2023-06-02 do dziś
2. ImionaTERESA BRONISŁAWA2023-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.400,00 ZŁ2024-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego82000,00 ZŁ2024-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport161000,00 ZŁ2024-02-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2023-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALAGA2023-06-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2023-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALAGA2023-06-02 do dziś
2. ImionaTERESA BRONISŁAWA2023-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów