APTVISION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0001039657
Numer REGON: 362061751
Numer NIP: 7282803190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2024-01-08
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/36293/23/752]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTVISION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2023-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. NICIARNIANA nr domu 2/6 kod pocztowy 92-208 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2023 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY AGNIESZKA WRÓBLEWSKA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5785/20232023-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale12.05.2023, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA APTVISION POLSKA MAREK WIERZBICKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GAŁKOWIE MAŁYM W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE UPROSZCZONYM NA PODSTAWIE ART. 572 K.S.H., NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTVISION POLSKA MAREK WIERZBICKI SPÓŁKA JAWNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PODJĘTEJ W DNIU 12 MAJA 2023 ROKU (ZASTĘPCA NOTARIALNY AGNIESZKA WRÓBLEWSKA ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5785/2023)2023-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTVISION POLSKA MAREK WIERZBICKI SPÓŁKA JAWNA,2023-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000566576 2023-06-01 do dziś
5. Numer REGON3620617512023-06-01 do dziś
6. Numer NIP72828031902023-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTVISION LIMITED - SPÓŁKA PRAWA IRLANDZKIEGO2023-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000,00 ZŁOTYCH2023-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2023-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTOWANIA SPÓŁKI) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2023-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUJECKA2024-01-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2023-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIERZBICKI2023-11-02 do dziś
2. ImionaMAREK2023-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-11-02 do dziś
21. NazwiskoWIERZBICKI2023-11-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ2023-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-11-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2023-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-06-01 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2023-06-01 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2023-06-01 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2023-06-01 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2023-06-01 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-06-01 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-06-01 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2023-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów