FIRMA HANDLOWA GIS ZGUBIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0001039554
Numer REGON: 770507518
Numer NIP: 8410004711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2024-03-20
Sygnatura akt[RDF/586618/24/216]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA GIS ZGUBIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK2023-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość LĘBORK ulica UL. GLINIANA nr domu 18 kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK kraj POLSKA 2023-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 MAJA 2023 ROKU, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. KARTUSKA 5, 80-103 GDAŃSK, REP. A NR 2434/20232023-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-06-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale05.05.2023, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ „FIRMA HANDLOWA - GRAŻYNA I SŁAWOMIR ZGUBIŃSCY” SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000034613) Z DNIA 5 MAJA 2023 ROKU, PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM CEZARYM PIETRASIKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UL. KARTUSKA 5, 80-103B GDAŃSK, REP. A NR 2434/2023 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„FIRMA HANDLOWA - GRAŻYNA I SŁAWOMIR ZGUBIŃSCY” SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2023-06-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-06-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000034613 2023-06-06 do dziś
5. Numer REGON7705075182023-06-06 do dziś
6. Numer NIP84100047112023-06-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGUBIŃSKA2023-06-06 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2023-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2023-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGUBIŃSKI2023-06-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2023-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2023-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2023-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2023-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGUBIŃSKA2023-06-06 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2023-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2023-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-06-06 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2023-06-06 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2023-06-06 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2023-06-06 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-06-06 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2023-06-06 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-06-06 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-06-06 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.03.2024 okres OD 06.06.2023 DO 31.12.20232024-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2023 DO 31.12.20232024-03-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2023 DO 31.12.20232024-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów