AQUA - SOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0001038292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/24384/23/784]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA - SOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2023-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MIODOWA nr domu 35 nr lokalu 4 kod pocztowy 54-007 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2023-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY JEDNOOSOBOWEGO W SPÓŁKĘ Z O.O. ORAZ AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 30.03.2023 R., NOTARIUSZ GUSTAW ŁOZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NR REP. 330/20232023-05-26 do dziś
21) 07.06.2023 R., REPERTORIUM A NR 636/2023, NOTARIUSZ GUSTAW ŁOZIŃŚKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL LEGNICKIEJ 56, ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI; 2) 10.07.2023 R., REPERTORIUM A NR 872/2023, NOTARIUSZ GUSTAW ŁOZIŃŚKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL LEGNICKIEJ 56, ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI;2023-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2023-05-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale30.03.2023, SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW AQUA PROJEKT ANITA OLEJNIK” , (NIP 8971736423, REGON 36813922400000) PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE 584(1) I N. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ ZŁOŻENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY ORAZ PRZYJĘCIU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY ZOSTAŁO PRZEZ ANITĘ OLEJNIK ZŁOŻONE W DNIU 30.03.2023 R. (REP. A NR 330/2023)2023-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2023-05-26 do dziś
2. ImionaANITA2023-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĘCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2023-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2023-06-05 do dziś
2. ImionaARTUR2023-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĘCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2023-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE2023-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2023-05-26 do dziś
2. ImionaANITA2023-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2023-05-26 do dziś
2. ImionaARTUR2023-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2023-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2023-05-26 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2023-05-26 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2023-05-26 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2023-05-26 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2023-05-26 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2023-05-26 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-05-26 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-05-26 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2023-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów