FIRMA HANDLOWA WARZYWA I OWOCE HOFMAN-KASEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001038060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-05-24
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3311/23/249]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2023-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA WARZYWA I OWOCE HOFMAN-KASEWSKI SPÓŁKA JAWNA2023-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWIDWIŃSKI gmina POŁCZYN-ZDRÓJ miejscowość POŁCZYN-ZDRÓJ2023-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POŁCZYN-ZDRÓJ ulica UL. TARGOWA nr domu 24 nr lokalu 3 kod pocztowy 78-320 poczta POŁCZYN-ZDRÓJ kraj POLSKA 2023-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128 KWIETNIA 2023 R.2023-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2023-05-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JUSTYNA2023-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASEWSKI2023-05-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2023-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI2023-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFMAN2023-05-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JUSTYNA2023-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASEWSKI2023-05-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2023-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2023-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2023-05-24 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2023-05-24 do dziś
347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-05-24 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2023-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów