LABOR INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001038020
Numer REGON: 525395756
Numer NIP: 6762643745
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2024-05-29
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/15927/24/734]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABOR INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW kraj POLSKA 2024-05-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLAMANOS.VALRYIA.BIURO@GMAIL.COM2023-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.20232023-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMANOS2023-05-24 do dziś
2. ImionaVALERYIA2023-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ.2023-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2023-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2023-05-24 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2023-05-24 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2023-05-24 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-05-24 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2023-05-24 do dziś
643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2023-05-24 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2023-05-24 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2023-05-24 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 19.03.2024 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I OTWARCIU LIKWIDACJI , 19.03.20242024-03-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2024-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLAMANOS2024-03-19 do dziś
2. ImionaVALERYIA2024-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 19.03.2024 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I OTWARCIU LIKWIDACJI , 19.03.20242024-03-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2024-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów