INTELLEGO W.M. MATYJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0001033767
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-04-28
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14784/23/181]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLEGO W.M. MATYJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość ŚLĘZA2023-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚLĘZA ulica UL. SZYSZKOWA nr domu 4 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2023-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.04.2023 R., NOTARIUSZ PIOTR NOWOSAD, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BARTŁOMIEJA STRACHOWSKIEGO 12, REP. A NR 1390/20232023-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-04-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale24.04.2023, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: INTELLEGO W.M. MATYJA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŚLĘZIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 01/04/2023 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ INTELLEGO W.M. MATYJA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 24 KWIETNIA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, NOTARIUSZ PIOTR NOWOSAD, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BARTŁOMIEJA STRACHOWSKIEGO 12, REP. A NR 1390/20232023-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTELLEGO W.M. MATYJA SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2023-04-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-04-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000863309 2023-04-28 do dziś
5. Numer REGON0215338462023-04-28 do dziś
6. Numer NIP89615189952023-04-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD MATYJA2023-04-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2023-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-04-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2023-04-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2023-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-04-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATCH POINT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0204564702023-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000820390 2023-04-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-04-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2023-04-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2023-04-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2023-04-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-04-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOM ODPOWIADAJĄCYM BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOM), Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.2023-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD MATYJA2023-04-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2023-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2023-04-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2023-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-04-28 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2023-04-28 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2023-04-28 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2023-04-28 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2023-04-28 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2023-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów