L.I. ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0001029831
Numer REGON: 525028437
Numer NIP: 9112047106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2024-06-24
Sygnatura akt[RDF/622284/24/404]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.I. ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina SYCÓW miejscowość SYCÓW2023-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SYCÓW ulica UL. SZOSA KĘPIŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 56-500 poczta SYCÓW kraj POLSKA 2023-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.2023 R.2023-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKI2023-04-06 do dziś
2. ImionaLESZEK FILIP2023-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2023-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKA2023-04-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2023-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2023-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKI2023-04-06 do dziś
2. ImionaLESZEK2023-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 550 ZŁ2024-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKA2023-04-06 do dziś
2. ImionaALINA2023-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1450 PLN2023-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-04-06 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2023-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2023-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKI2023-04-06 do dziś
2. ImionaLESZEK2023-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-04-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-04-06 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2023-04-06 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2023-04-06 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2023-04-06 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2023-04-06 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2023-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów