INTELLIGENT ENERGY WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-19 godz. 07:54:25
Numer KRS: 0001028912
Numer REGON: 525054200
Numer NIP: 5273052122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-09-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/40775/23/998]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENT ENERGY WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 19, 10 P. kod pocztowy 00-854 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-09-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.INTELLIGENTENERGY@GMAIL.COM2023-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2023 R.2023-04-14 do dziś
225.04.2023 R., REP.A 11794/2023, NOTARIUSZ TOMASZ MERTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU BANKOWYM 1, ZMIENIONO § 5 UST.1, § 9, § 16 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 10A DO UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2023-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELLIGENT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5212549412023-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000953034 2023-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ2023-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2023-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport195000,00 ZŁ2023-09-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2023-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZEWSKI2023-04-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAZIMIERZ2023-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYGASZEWICZ2023-04-14 do dziś
2. ImionaADAM ANDRZEJ2023-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-04-14 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2023-04-14 do dziś
341 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-04-14 do dziś
442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2023-04-14 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-04-14 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2023-04-14 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2023-04-14 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2023-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów