IMMOBILIA CZERNIAKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0001027957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-04-05
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/6985/23/919]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIMMOBILIA CZERNIAKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2023-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 8A kod pocztowy 35-105 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2023-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.03.2023R.2023-03-29 do dziś
2ZMIANA §2, §7, §112023-04-03 do dziś
303.04.2023R. ZMIENIONO PAR. 42023-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAKOWSKA2023-03-29 do dziś
2. ImionaAGATA EWA2023-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-03-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAKOWSKI2023-03-29 do dziś
2. ImionaRYSZARD2023-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ.2023-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ.2023-03-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ.2023-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2023-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAKOWSKA2023-03-29 do dziś
2. ImionaAGATA EWA2023-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2023-03-29 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2023-03-29 do dziś
301 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2023-03-29 do dziś
408 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2023-03-29 do dziś
509 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2023-03-29 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów