A.P.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0001027696
Numer REGON: 524854021
Numer NIP: 5472237195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/5186/23/441]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.P.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2023-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. CIESZYŃSKA nr domu 50 nr lokalu 9 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2023-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2023 R. PATRYCJA HANTSZEL ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZ MIRELI RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA UL. BOGEDAINA 16 A, 43-200 PSZCZYNA, REP. A NR 2429/20232023-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABORSKI2023-03-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2023-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ.2023-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARTOWICZ2023-03-28 do dziś
2. ImionaPAULINA2023-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ.2023-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ. (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALNIE WSZYTSKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2023-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABORSKI2023-03-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2023-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLENARTOWICZ2023-03-28 do dziś
2. ImionaPAULINA2023-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2023-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2023-06-16 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2023-06-16 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-06-16 do dziś
423 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2023-06-16 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-06-16 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2023-06-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-06-16 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-06-16 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów