INT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0001027372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/9198/23/848]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2023-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA UMIŃSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 4 kod pocztowy 61-517 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2023-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.20232023-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSEEV2023-03-27 do dziś
2. ImionaDANIIL2023-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ2023-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIHARIEV2023-03-27 do dziś
2. ImionaOLEKSII2023-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2023-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2023-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSEEV2023-03-27 do dziś
2. ImionaDANIIL2023-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIHARIEV2023-03-27 do dziś
2. ImionaOLEKSII2023-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2023-03-27 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2023-03-27 do dziś
346 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2023-03-27 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2023-03-27 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-27 do dziś
647 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-03-27 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2023-03-27 do dziś
885 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2023-03-27 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów