TAMBUD TADEUSZ MUCHEWICZ MATEUSZ MUCHEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0001026938
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2024-04-11
Sygnatura akt[RDF/594117/24/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMBUD TADEUSZ MUCHEWICZ MATEUSZ MUCHEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2023-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2023-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 42 nr lokalu 5 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2023-03-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@TAMBUD.PL2023-03-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TAMBUD.PL2023-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106-03-2023 R., REP. A NR 1880/2023, NOTARIUSZ MICHAŁ WYSOCKI KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF WYSOCKI MICHAŁ WYSOCKI S.C. W RUMI2023-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2023-03-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale06.03.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NOTARIALNIE UMOWĄ REP. A NR 1880/2023 DNIA 06.03.2023 R. NOTARIUSZ MICHAŁ WYSOCKI NOTARIUSZ W RUMI KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF WYSOCKI MICHAŁ WYSOCKI S.C., 84-230 RUMIA UL. DĄBROWSKIEGO 115 DANE WSPÓLNIKÓW: 1. TADEUSZ MUCHEWICZ, PESEL 65021002491, NIP 586-005-72-49 2. ALEKSANDRA MUCHEWICZ, PESEL 65111703486, NIP 586-102-30-28 3. MATEUSZ MUCHEWICZ, PESEL 85102103114, NIP 588-224-81-522023-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTAMBUD TADEUSZ ALEKSANDRA MATEUSZ MUCHEWICZ SPÓŁKA CYWILNA,2023-03-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-03-24 do dziś
5. Numer REGON3880399842023-03-24 do dziś
6. Numer NIP58824654932023-03-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADAM2023-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JÓZEF2023-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA BARBARA2023-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50002023-03-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50 ZŁ2023-03-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2023-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 ZŁ2023-03-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2023-03-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNY KAŻDEGO Z KOMPELEMTNARIUSZY2023-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADAM2023-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2023-03-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JÓZEF2023-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2023-03-24 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2023-03-24 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2023-03-24 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2023-03-24 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2023-03-24 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2023-03-24 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-03-24 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2024 okres OD 24.03.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.03.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów