AQUA KRYNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0001024554
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-09-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/31170/23/451]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA KRYNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SASKA nr domu 9 nr lokalu 6 kod pocztowy 30-715 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.20232023-03-10 do dziś
25.07.2023 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 6647/2023, NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLENIE CAŁOŚCI POSTANOWIEŃ (§ 1- § 17) UMOWY SPÓŁKI ZAWARTEJ 9.03.2023 R. PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI (§ 1 - § 20).2023-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJNIAK2023-03-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2023-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJNIAK2023-03-10 do dziś
2. ImionaMAREK2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2023-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAŁOŃ2023-03-10 do dziś
2. ImionaJERZY2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2023-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOGUT2023-09-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2023-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-19 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEGIEL2023-09-19 do dziś
2. ImionaADAM2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2023-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZEŃ POWYŻEJ KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO KWOTY 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 3) PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZEŃ POWYŻEJ KWOTY 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - ZGODNIE Z ZASADAMI USTAWOWYMI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2023-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOGUT2023-09-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJNIAK2023-09-19 do dziś
2. ImionaMAREK2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEGIEL2023-09-19 do dziś
2. ImionaADAM2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJNIAK2023-03-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-03-10 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2023-03-10 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2023-03-10 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-03-10 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2023-03-10 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-03-10 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2023-03-10 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-03-10 do dziś
993 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2023-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów