K&R BORS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-03-22 godz. 18:41:58
Numer KRS: 0001024250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/6734/23/711]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaK&R BORS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-03-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BORSPARTNER.PL2023-03-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BORSPARTNER.PL2023-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2023, REPERTORIUM A NR 378/2023, NOTARIUSZ ANNA PAPIEŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2023-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPABIAN2023-03-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00 ZŁOTYCH2023-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2023-03-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ GRZEGORZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000,00 ZŁOTYCH2023-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM PUNKTU B, B. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 ZŁ  DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPABIAN2023-03-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2023-03-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ GRZEGORZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2023-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2023-03-09 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2023-03-09 do dziś
349 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2023-03-09 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2023-03-09 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-03-09 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2023-03-09 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2023-03-09 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2023-03-09 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów