A.P. SPED SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0001024238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-03-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/3902/23/935]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2023-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.P. SPED SPÓŁKA JAWNA2023-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK2023-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LĘBORK ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 13 nr lokalu 1 kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK kraj POLSKA 2023-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101 GRUDNIA 2022 R. ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ A.P. SPED S.C. W/S PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2023-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2023-03-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale01.12.2022, A.P. SPED SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW : AGNIESZKI GAJKOWSKIEJ I PRZEMYSŁAWA GAJKOWSKIEGO W DNIU 01.12.2022 R. UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU A.P. SPED SPÓŁKA CYWILNA W A.P. SPED SPÓŁKA JAWNA, WRAZ Z PRZYJĘCIEM UMOWY SPÓŁKI JAWNIEJ, WSPÓLNIK: AGNIESZKA GAJKOWSKA, PESEL: 84012013562, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ A.P. SPED 2 AGNIESZKA GAJKOWSKA, NIP: 8411696639, REGON: 221038632, WPIS DO CEIDG WSPÓLNIK: PRZEMYSŁAW GAJKOWSKI PESEL: 80092012493, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ A.P. SPED PRZEMYSŁAW GAJKOWSKI, NIP: 8411536350, REGON: 220116643, WPIS DO CEIDG2023-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.P. SPED SPÓŁKA CYWILNA,2023-03-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-03-13 do dziś
5. Numer REGON5226350652023-03-13 do dziś
6. Numer NIP84117332052023-03-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJKOWSKI2023-03-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJKOWSKA2023-03-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2023-03-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2023-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJKOWSKI2023-03-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJKOWSKA2023-03-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2023-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2023-03-13 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2023-03-13 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów