LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „POLONIA” GOLINA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0001024215
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/86/23/985]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2023-03-09 do dziś
3. NazwaLUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „POLONIA” GOLINA2023-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina GOLINA miejscowość GOLINA2023-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLINA ulica UL. KUSOCIŃSKIEGO nr domu 33 kod pocztowy 62-590 poczta GOLINA kraj POLSKA 2023-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.11.2022R. 01.02.2023R. - ZMIENIONO: §2, §5, - PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2023-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH INNYCH NIŻ MAJĄTKOWE, SKŁADANYCH W IMIENIU KLUBU WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB PODPIS SEKRETARZA. OSOBA SKŁADAJĄCA OŚWIADCZENIA WOLI MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA TAKOWYCH OŚWIADCZEŃ DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU KLUBU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM JEDNO ZE ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ WOLI MUSI POCHODZIĆ OD PREZESA LUB SEKRETARZA2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIASZEK2023-03-09 do dziś
2. ImionaKONRAD2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBISZEWSKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2023-03-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2023-03-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABORSKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIOŁEK2023-03-09 do dziś
2. ImionaJAKUB2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRAJCH2023-03-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2023-03-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIOŁEK2023-03-09 do dziś
2. ImionaADAM2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2023-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2023-03-09 do dziś
293 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2023-03-09 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2023-03-09 do dziś
496 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2023-03-09 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-03-09 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2023-03-09 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-03-09 do dziś
847 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-09 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów