DMOWSKIEGO 33 TOMASZ ŁĘCKI JANUSZ PILICHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0001024138
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/5213/23/92]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381704059 NIP 66717750622023-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDMOWSKIEGO 33 TOMASZ ŁĘCKI JANUSZ PILICHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina STRZAŁKOWO miejscowość STRZAŁKOWO2023-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZAŁKOWO ulica UL. ALEJA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO nr domu 34 kod pocztowy 62-420 poczta STRZAŁKOWO kraj POLSKA 2023-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.02.2023R., NOTARIUSZ MACIEJ CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPCY, REP. A NR 1327/2023.2023-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-03-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.02.2023 ROKU, SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI DMOWSKIEGO 33 SP. Z O.O. SP. J. Z SIEDZIBĄ W STRZAŁKOWIE NA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. K.S.H. Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 582 K.S.H. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 23.02.2023 ROKU PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DMOWSKIEGO 33 SP. Z O.O. SP. J2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDMOWSKIEGO 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2023-03-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-03-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000954918 2023-03-09 do dziś
5. Numer REGON3817040592023-03-09 do dziś
6. Numer NIP66717750622023-03-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘCKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILICHOWSKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOWSKIEGO 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816717792023-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000755079 2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2023-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘCKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILICHOWSKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-03-09 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2023-03-09 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-03-09 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2023-03-09 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-03-09 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2023-03-09 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-03-09 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2023-03-09 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów