FIRSTLY STRZYŻEWSKA I TOŁŁOCZKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-03-27 godz. 15:09:41
Numer KRS: 0001024027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/7737/23/985]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRSTLY STRZYŻEWSKA I TOŁŁOCZKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BUKOWIŃSKA nr domu 10 nr lokalu 77 kod pocztowy 02-703 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-03-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@FIRSTLY.PL2023-03-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.FIRSTLY.PL2023-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.02.2023 R., REP A NR 851/2023, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2023-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-03-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale07.02.2023, SPÓŁKA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI FIRSTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STRZYŻEWSKA-TOŁŁOCZKO SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ZWIĄZKU PODJĘCIEM UCHWAŁY NR 1 PRZEZ WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI. UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA DNIA 7 LUTEGO 2023 R. I ZAPROTOKOŁOWANA W PROTOKOLE Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI AKCIE NOTARIALNYM REP A NR 851/2023 SPORZĄDZONYM PRZEZ ANDRZEJA KARPOWICZA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 851/20232023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRSTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STRZYŻEWSKA-TOŁŁOCZKO SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2023-03-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-03-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000894355 2023-03-09 do dziś
5. Numer REGON3696412332023-03-09 do dziś
6. Numer NIP11821680872023-03-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŁŁOCZKO2023-03-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYŻEWSKA2023-03-09 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRSTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687138872023-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000703056 2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2500 ZŁOTYCH2023-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2500 ZŁOTYCH2023-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2500 ZŁOTYCH2023-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŁŁOCZKO2023-03-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYŻEWSKA2023-03-09 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-03-09 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2023-03-09 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2023-03-09 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2023-03-09 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2023-03-09 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2023-03-09 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2023-03-09 do dziś
885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2023-03-09 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów