FAJEN GRZYWOCZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0001023861
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/3310/23/848]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2023-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240096706 NIP 63321515832023-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAJEN GRZYWOCZ SPÓŁKA JAWNA2023-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2023-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. TURYSTYCZNA nr domu 36 kod pocztowy 44-335 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2023-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.02.2023 R. - NOTARIUSZ DAMIAN PASICH, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP.A NUMER 903/20232023-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-03-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale09.02.2023 R. - UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW FAJEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFAJEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-03-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000237431 2023-03-09 do dziś
5. Numer REGON2400967062023-03-09 do dziś
6. Numer NIP63321515832023-03-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWOCZ2023-03-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JANINA2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWOCZ2023-03-09 do dziś
2. ImionaFELIKS2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWOCZ2023-03-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JANINA2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWOCZ2023-03-09 do dziś
2. ImionaFELIKS2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2023-03-09 do dziś
246 38 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2023-03-09 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2023-03-09 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2023-03-09 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-03-09 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2023-03-09 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-03-09 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2023-03-09 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów