AKSIMA POLAŃSKI, SZAFRAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0001023653
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/6453/23/649]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAKSIMA POLAŃSKI, SZAFRAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość STARA IWICZNA2023-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość STARA IWICZNA ulica UL. UROCZA nr domu 6 kod pocztowy 05-500 poczta STARA IWICZNA kraj POLSKA 2023-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.02.2023R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2256/2023 ZAWARTY PRZED ALINĄ PÓŁTORAK, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA W WARSZAWIE MARKA HRYMAKA, W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 732023-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃSKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaMAREK2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANPOL  INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5214428262023-03-09 do dziś
4. Numer KRS0000958855 2023-03-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10002023-03-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20002023-03-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20002023-03-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, BĄDŹ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ.2023-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃSKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2023-03-09 do dziś
2. ImionaMAREK2023-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2023-03-09 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2023-03-09 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2023-03-09 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-03-09 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2023-03-09 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2023-03-09 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2023-03-09 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2023-03-09 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2023-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów