A.E. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0001023039
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-02-16
Sygnatura akt[RDF/581052/24/30]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.E. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2023-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 48 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2023-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2023 R., NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NUMER 30/2023. 10.02.202023 R. - NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NUMER 152/2023 - §20 UST.1.2023-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-03-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBZDYL2023-05-24 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2023-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.420.000,00 ZŁ2023-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBZDYL SWADOWSKA2023-05-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA DIANA2023-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.420.000,00 ZŁ2023-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2840000,00 ZŁ2023-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12822960,00 ZŁ2023-03-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2023-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBZDYL SWADOWSKA2023-03-02 do dziś
2. ImionaJOLANTA DIANA2023-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUBZDYL2023-03-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2023-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-02 do dziś
21. NazwiskoKUBZDYL2023-03-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2023-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-03-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-03-02 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-03-02 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2023-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.02.2024 okres OD 02.03.2023 DO 31.12.20232024-02-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.03.2023 DO 31.12.20232024-02-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.03.2023 DO 31.12.20232024-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów