TALKIN THINGS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001020516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-02-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6748/24/639]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2023-02-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1474303242023-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALKIN THINGS SPÓŁKA AKCYJNA2023-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MUSZKIETERÓW nr domu 15A kod pocztowy 02-273 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2024-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.01.2023 R., NOTARIUSZ KAROLINA WOLF Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 LOK. U17, REP. A NR 332/2023.2023-02-24 do dziś
220.06.2023, REP. A NR 4229/2023, NOTARIUSZ RADOSŁAW WALASIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 14 LOKAL 101. ZMIENIONO PAR. 1 UST.4 LIT. T), Y), Z), EE), JJ), PAR. 5 UST.1 ORAZ PAR. 6 UST.1 STATUTU. DODANO PAR. 7B STATUTU.2023-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-02-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2023-02-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2023-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-02-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.01.2023, 23.01.2023 R. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA, W TRYBIE ART. 551 PAR. 1 KSH, SPÓŁKI TALKIN THINGS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 Z DNIA 23.01.2023 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TALKIN THINGS SP.Z O.O. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ WOLF Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 43 LOK. U17, REP. A NR 332/2023.2023-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTALKIN THINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-02-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000523391 2023-02-24 do dziś
5. Numer REGON1474303242023-02-24 do dziś
6. Numer NIP70104390952023-02-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2023-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego290100,00 ZŁ2023-07-10 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego9450,00 ZŁ2023-07-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji29010002023-07-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2023-02-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego290100,00 ZŁ2023-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002023-02-24 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2023-02-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii22375002023-02-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2023-02-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2023-07-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii725002023-07-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2023-07-10 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2023-07-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4025002023-07-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2023-07-10 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2023-07-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1080002023-07-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2023-07-10 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA E2023-07-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii805002023-07-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2023-07-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2023-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ 1 OSOBY SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2023-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZAK2024-02-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2024-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2024-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARZ2023-02-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL2023-02-24 do dziś
2. ImionaDAMIAN TOMASZ2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH2023-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2023-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKŁOSIŃSKI2023-09-18 do dziś
2. ImionaLESZEK RYSZARD2023-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-09-18 do dziś
21. NazwiskoPIĄTKOWSKI2023-02-24 do dziś
2. ImionaMARCIN ALEKSANDER2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
31. NazwiskoGAWĘDA2023-02-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MACIEJ2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
41. NazwiskoDĘBICKI2023-02-24 do dziś
2. ImionaPIOTR MIECZYSŁAW2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
51. NazwiskoSAŁATA2023-02-24 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW TADEUSZ2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
61. NazwiskoSWOLKIEŃ2023-02-24 do dziś
2. ImionaNILS WŁADYSŁAW2023-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2023-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-02-24 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2023-02-24 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2023-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów