A.M.M. MAZUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 05:00:55
Numer KRS: 0001020453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-10-30
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/49275/23/132]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.M. MAZUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina KOBYŁKA miejscowość KOBYŁKA2023-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBYŁKA ulica UL. MIESZKA I nr domu 51 kod pocztowy 05-230 poczta KOBYŁKA kraj POLSKA 2023-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13 STYCZNIA 2023 R., NOTARIUSZ ADAM BANASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWI, REP. A NR 11/2023.2023-02-17 do dziś
224.07.2023 R., REP. A NR 3423/2023, NOTARIUSZ DAGMARA GWIAZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOBYŁCE, DODANIE PKT E) W § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2023-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-02-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale03.01.2023 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ A.M.M. MAZUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOBYŁCE (KRS 0000975259) PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ A.M.M. MAZUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KOBYŁCE, Z UDZIAŁEM SPÓŁKI POD FIRMĄ A.M.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZBIĄ W KOBYŁCE (KRS 0000630725) W CHARAKTERZE KOMANDYTARIUSZA, AMM CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOBYŁCE (KRS 0000819101) W CHARAKTERZE KOMANDYTARIUSZA ORAZ PANI MARTY MAŁGORZATY MAZUREK I PANA ARTURA MAZURKA JAKO KOMPLEMENTARIUSZY.2023-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.M.M. MAZUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-02-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000975259 2023-02-17 do dziś
5. Numer REGON1407152422023-02-17 do dziś
6. Numer NIP12514057692023-02-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2023-02-17 do dziś
2. ImionaMARTA MAŁGORZATA2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2023-02-17 do dziś
2. ImionaARTUR2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.M.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3650941072023-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000630725 2023-02-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej800002023-10-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2002023-02-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2002023-02-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-02-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2023-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2023-02-17 do dziś
2. ImionaMARTA MAŁGORZATA2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2023-02-17 do dziś
2. ImionaARTUR2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSEMENIUK2023-05-15 do dziś
2. ImionaHONORATA2023-05-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-05-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-02-17 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-02-17 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-02-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów