TAMIR KUŚNIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001015555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-08-25
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/25567/23/618]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2705379202023-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMIR KUŚNIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA2023-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PSZCZYNA ulica UL. CIESZYŃSKA nr domu 31 kod pocztowy 43-200 poczta PSZCZYNA kraj POLSKA 2023-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 LISTOPADA 2022 R. NOTARIUSZ MIRELA RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE, PRZY ULICY KS.BP. BOGEDAINA NR 16A, 43-200 PSZCZYNA, REP. NR A 10960/2022 UMOWA SPÓŁKI SPROSTOWANA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.11.2022R. REP A NR 11414/2022 NOT. M.RADWAN Z KN W PSZCZYNIE.2023-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale21.11.2022 R. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TAMIR SPÓŁKA JAWNA T. I M. KUŚNIERZ Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE W DNIU 21 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. NR A 10960/2022 PRZED NOTARIUSZEM MIRELĄ RADWAN W KANCELARII NOTARIALNEJ W PSZCZYNIE PRZ UL. KS. BP. BOGEDAINA NR 16A2023-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTAMIR SPÓŁKA JAWNA T. I M. KUŚNIERZ, SPÓŁKA JAWNA2023-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000084536 2023-02-01 do dziś
5. Numer REGON2705379202023-02-01 do dziś
6. Numer NIP64800007232023-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ2023-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaGABRIELA ANNA2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ2023-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW FRANCISZEK2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ2023-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaŁUCJA ZOFIA2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ2023-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2023-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)2023-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW FRANCISZEK2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2023-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2023-02-01 do dziś
223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2023-08-25 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2023-02-01 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-02-01 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-02-01 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2023-02-01 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2023-02-01 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2023-02-01 do dziś
943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2023-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów