INTEGRA STRYJECKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0001014487
Numer REGON: 060253220
Numer NIP: 7123063935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-11-09
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/26956/23/371]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2023-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA STRYJECKI SPÓŁKA JAWNA2023-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2023-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. AL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 20-814 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2023-01-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINTEGRASC7@GMAIL.COM2023-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.2022 R.2023-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2023-01-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale12.12.2022 R., SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM TREŚCI UMOWY SPÓŁKI DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: MONIKA STRYJECKA NIP 9461058315, REGON 061348218; ROBERT STRYJECKI NIP 9461579511, REGON 430712696.2023-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTEGRA S.C. MONIKA STRYJECKA, ROBERT STRYJECKI, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ2023-01-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, PODMIOT NIE PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU LUB EWIDENCJI2023-01-19 do dziś
5. Numer REGON0602532202023-01-19 do dziś
6. Numer NIP71230639352023-01-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKA2023-01-19 do dziś
2. ImionaMONIKA ILONA2023-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-01-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-01-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-01-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKI2023-11-09 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2023-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-11-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2023-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKI2023-11-09 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2023-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKA2023-01-19 do dziś
2. ImionaMONIKA ILONA2023-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-01-19 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2023-01-19 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2023-01-19 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-01-19 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2023-01-19 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2023-01-19 do dziś
777 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2023-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów