TAPAL TEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001011523
Numer REGON: 524085953
Numer NIP: 5242959341
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RDF/497609/23/810]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPAL TEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MATUSZEWSKA nr domu 14 nr lokalu D2 kod pocztowy 03-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.09.22 R., NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4821/2022.2023-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAPAL2023-01-03 do dziś
2. ImionaMUHAMMAD SADIQ2023-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 30.000,00 ZŁOTYCH2023-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZYLUK2023-01-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 20.000,00 ZŁOTYCH2023-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYNA2023-01-03 do dziś
2. ImionaDOMINIK2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 20.000,00 ZŁOTYCH2023-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPEK2023-01-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PAWEŁ2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 20.000,00 ZŁOTYCH2023-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-03 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHASSAN2023-01-03 do dziś
2. ImionaMUHAMMAD ZAHID2023-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 10.000,00 ZŁOTYCH2023-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2023-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2023-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYNA2023-01-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPEK2023-01-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PAWEŁ2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAPAL2023-01-03 do dziś
2. ImionaMUHAMMAD SADIQ2023-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTARCZYLUK2023-01-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryMIESZANA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2023-01-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2023-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2023-01-03 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-01-03 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-01-03 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2023-01-03 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-01-03 do dziś
646 75 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2023-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2023 okres OD 16.09.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.09.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.09.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów