INTEGNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0001011271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-01-02
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/10523/22/365]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina OLESNO miejscowość OLESNO2023-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość OLESNO ulica UL. RYNEK nr domu 21 kod pocztowy 46-300 poczta OLESNO kraj POLSKA 2023-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 GRUDNIA 2022 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARTĘ JOŃCZYK-MANIURĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNIE, REP. A NR 4954/20222023-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2023-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale05.12.2022, SPÓŁKA INTEGNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAJE NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „INTEGNE SPÓŁKA CYWILNA MAREK MORAWIEC, ŁUKASZ JACH” (NIP 576-158-82-16, REGON 384945042) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ. WSPÓLNIKAMI PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ SĄ: MAREK MORAWIEC, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: „INTEGNE MAREK MORAWIEC” , NIP 5761348021, REGON 161534343 ORAZ ŁUKASZ FRYDERYK JACH PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: „ŁUKASZ JACH PRONETIX” , NIP 7511625650, REGON 160061078 WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POSIADAJĄ PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, A JEJ PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 26 § 4, § 5, § 6, ART. 551 § 3, ART. 563 § 1 I 2, ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (W TRYBIE UPROSZCZONYM). REGON 38494504200000 NIP 57615882162023-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTEGNE SPÓŁKA CYWILNA MAREK MORAWIEC, ŁUKASZ JACH, SPÓŁKA CYWILNA2023-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2023-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWIEC2023-01-02 do dziś
2. ImionaMAREK2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2023-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACH2023-01-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ FRYDERYK2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ2023-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2023-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWIEC2023-01-02 do dziś
2. ImionaMAREK2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACH2023-01-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ FRYDERYK2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2023-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2023-01-02 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-01-02 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2023-01-02 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2023-01-02 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2023-01-02 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2023-01-02 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2023-01-02 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2023-01-02 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2023-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów