L-CONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001010188
Numer REGON: 524001258
Numer NIP: 9462723683
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-08-18
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/19250/23/464]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-CONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2022-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW nr domu 3 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-12-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejT.LEDWON@L-CONE.PL2022-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.20222022-12-27 do dziś
230.12.2022 R., REPERTORIUM A NR 9705/2022, NOTARIUSZ EWA BOROŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2023-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDWOŃ2022-12-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRYSTIAN2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600 PLN2023-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOCEK2022-12-27 do dziś
2. ImionaJACEK2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600 PLN2023-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALIGO ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3808223022023-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000740699 2023-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3300,00 ZŁ2023-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego13300,00 ZŁ2023-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SYTUACJI, GDY NIE ZOSTAŁ POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH (CFO), DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, GDY ZOSTAŁ POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH (CFO), CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2023-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDWOŃ2022-12-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRYSTIAN2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOCEK2022-12-27 do dziś
2. ImionaJACEK2022-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2022-12-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2022-12-27 do dziś
285 EDUKACJA2022-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów