A.M. CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0001009838
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-12-22
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/20774/22/580]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2022-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. ANNY I ZYGMUNTA CHŁAPOWSKICH nr domu 4 kod pocztowy 35-330 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2022-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.2022 R., NOTARIUSZ PIOTR MOSSOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, UL. JAGIELLOŃSKA 9, REP. A NR 7459/20222022-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA DĄBROWSKA2022-12-22 do dziś
2. ImionaANNA MARTA2022-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ2022-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚLANIEC2022-12-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ADAM2022-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2022-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA DĄBROWSKA2022-12-22 do dziś
2. ImionaANNA MARTA2022-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŚLANIEC2022-12-22 do dziś
2. ImionaMARTA BARBARA2022-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-12-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-12-22 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-12-22 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-12-22 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2022-12-22 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2022-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów