L’OSTERIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001008776
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2024-05-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27981/24/403]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL’OSTERIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość BIELAWA2022-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELAWA ulica UL. REMBRANDTA nr domu 10 kod pocztowy 05-520 poczta BIELAWA kraj POLSKA 2022-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.2022, NOTARIUSZ PAWEŁ PALISZEWSKI , KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA, REP. A NR 10156/2022.2022-12-16 do dziś
212.04.2024 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 4350/2024, NOTARIUSZ PAWEŁ PALISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA: KOPCZYŃSKI, GROSKREJC, PALISZEWSKI NOTARIUSZE SP.P. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (00-105) PRZY UL. TWARDEJ 18; UCHWAŁĄ NR 2 NZW Z 12.04.2024 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI; UCHWAŁĄ NR 3 NZW Z 12.04.2024 R. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2024-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFR L’OSTERIA SE2022-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ2024-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATENA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5231312952022-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000992571 2022-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2024-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2024-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: (I) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB (II) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2022-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARUK2022-12-16 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2022-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGUGISCH2024-05-28 do dziś
2. ImionaINGO2024-05-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2024-05-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-12-16 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2022-12-16 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-12-16 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-12-16 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2022-12-16 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2022-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów