INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0001008690
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2023-02-09
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/3047/23/315]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 364702071 NIP 78119296732023-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2023-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. POLSKA nr domu 114 kod pocztowy 60-401 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2023-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2022 R., NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 10158/2022.2023-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale09.12.2022 R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 PAR. 1 I NAST. KSH. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 09.12.2022 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA KOWANDY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 10158/2022.2023-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000623097 2023-01-02 do dziś
5. Numer REGON3647020712023-01-02 do dziś
6. Numer NIP78119296732023-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDZIEBKOWSKA2023-01-02 do dziś
2. ImionaDOROTA JULIA2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2023-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDZIEBKOWSKA2023-01-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2023-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNALICKI2023-01-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TOMASZ2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2023-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2023-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2023-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNALICKI2023-01-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TOMASZ2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2023-01-02 do dziś
2. ImionaIWONA GRAŻYNA2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2023-01-02 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2023-01-02 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2023-01-02 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2023-01-02 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2023-01-02 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-01-02 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2023-01-02 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-01-02 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów