IC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0001008475
Numer REGON: 361278135
Numer NIP: 6832085731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-02-05
Sygnatura akt[RDF/579452/24/102]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361278135 NIP 68320857312022-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK DĘBNICKI nr domu 12 nr lokalu 4A kod pocztowy 30-319 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.022 R., NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10860/20222022-12-15 do dziś
223.01.2023 R., NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 498/2023, ZMIANA PAR. 2 I PAR. 7 UST. 1 UMOWY2023-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-12-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.11.2022, PRZEKSZTAŁCENIE A.D.M. SPÓŁKA AKCYJNA W A.D.M. SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY A.D.M. SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 28.11.2022 R., NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10860/20222022-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.D.M. SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA2022-12-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-12-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000553556 2022-12-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2022-12-15 do dziś
5. Numer REGON3612781352022-12-15 do dziś
6. Numer NIP68320857312022-12-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2022-12-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2022-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTAK2022-12-15 do dziś
2. ImionaJACEK2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2022-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK2022-12-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2022-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaK66 SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3624658562023-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000913893 2023-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH2023-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, C) CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2022-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTELEJKO2022-12-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-01-31 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2023-01-31 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2023-01-31 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-01-31 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-01-31 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2023-01-31 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2023-01-31 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2023-01-31 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2023-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2023-01-17 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH (IC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (A.D.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA PRZYZNA WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). Z UWAGI NA FAKT, ŻE W KAŻDEJ ZE SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA POMIĘDZY 90% A 99 % WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW, POŁĄCZENIE MIAŁO CHARAKTER UPROSZCZONY (ART. 516 § 1 KSH). POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z UWAGI NA NABYCIE NA PODSTAWIE ART. 515 PAR. 1 I 2 K.S.H. PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WŁASNYCH UDZIAŁÓW. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW RENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 16.12.2022 OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 11807/2022, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE; UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW IC SYSTEMS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 16.12.2022 OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 11810/2022, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE; UCHWAŁA ZARZĄDU A.D.M. SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O AKCEPTACJI PLANU POŁĄCZENIA2023-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów