TRANSPED JERZY WOJTASIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001008075
Numer REGON: 523917914
Numer NIP: 7712922923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-04-16
Sygnatura akt[RDF/595466/24/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTRANSPED JERZY WOJTASIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKOWSKI gmina ROZPRZA miejscowość MILEJÓW2022-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość MILEJÓW ulica UL. KONOPNICKIEJ nr domu 33/35 kod pocztowy 97-340 poczta ROZPRZA kraj POLSKA 2022-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTRANSPED@KAMBIT.PL2022-12-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TRANSPED.RZETELNAFIRMA.PL2022-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.12.20222022-12-14 do dziś
2W DNIU 22.12.2022 R. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2022-12-28 do dziś
34.01.2023 R, REPERTORIUM A NR 57/2023, NOTARIUSZ EWA TELEMAN - BAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ZMIANA §2, §4, §5, §6, §7, §8, §9 I §12 UMOWY SPÓŁKI2023-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2022-12-14 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2023-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2022-12-14 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-12-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 PLN2022-12-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 PLN2022-12-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 PLN2022-12-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-12-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKA2022-12-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-12-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 PLN2022-12-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 PLN2022-12-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 PLN2022-12-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-12-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2022-12-14 do dziś
2. ImionaJERZY2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-12-14 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2022-12-14 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2022-12-14 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2022-12-14 do dziś
547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2022-12-14 do dziś
647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-12-14 do dziś
747 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2022-12-14 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-12-14 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2024 okres OD 14.12.2022 DO 31.12.20232024-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.12.2022 DO 31.12.20232024-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów