TANGO AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001005737
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2024-01-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/1490/24/378]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3631910942022-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGO AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 12 nr lokalu CLUSTER kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2024-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ MISZALSKĄ ZAPAŁĘ DNIA 21.09.2022, REP A NR 6889/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, RYNEK 202022-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-11-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale21.09.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DRODZE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW - PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ W NIEPOŁOMICACH MAGDALENĘ MISZALSKĄ ZAPAŁĘ DNIA 21.09.2022 (REP A NR 6889/2022), 21.09.2022, WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2022-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-11-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-11-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000590817 2022-11-30 do dziś
5. Numer REGON3631910942022-11-30 do dziś
6. Numer NIP67723959642022-11-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKUTNIK2022-11-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANTONI2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.700,00 ZŁ2023-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHMAN2022-11-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DAMIAN2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.700,00 ZŁ2023-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2022-11-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.700,00 ZŁ2023-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego648100,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKUTNIK2022-11-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2022-11-30 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-11-30 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2022-11-30 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2022-11-30 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-11-30 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-11-30 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-11-30 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-11-30 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów