APTUS-IT MATLAK MATULA RYŚ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0001005646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2024-03-08
Sygnatura akt[RDF/584366/24/847]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTUS-IT MATLAK MATULA RYŚ SPÓŁKA JAWNA2022-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2022-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica PLAC POD LIPAMI nr domu 5 kod pocztowy 40-476 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2022-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.08.2022 R.- REP. A NR 2877/2022, NOTARIUSZ EWA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH (ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z 25.11.2022R., REP. A NR 4057/2022).2022-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale17.08.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ APTUS-IT MATLAK MATULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ APTUS-IT MATLAK MATULA RYŚ SPÓŁKA JAWNA NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 556 KSH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/2022 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 17.08.2022 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA, 40-098 KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 5/4, REPERTORIUM A NR 2877/2022 (ZMIENIONEJ AKTEM NOTARIALNYM Z 25.11.2022R., REP. A NR 4057/2022).2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTUS-IT MATLAK MATULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000357183 2022-12-01 do dziś
5. Numer REGON2765943622022-12-01 do dziś
6. Numer NIP63423453952022-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2022-12-01 do dziś
2. ImionaJERZY MIKOŁAJ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATULA2022-12-01 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŚ2022-12-01 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO. DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2022-12-01 do dziś
2. ImionaJERZY MIKOŁAJ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATULA2022-12-01 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŚ2022-12-01 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2022-12-01 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-12-01 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2022-12-01 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-12-01 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-12-01 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-12-01 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-12-01 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-12-01 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-20 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów