AQUABERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BW SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0001005410
Numer REGON: 523803607
Numer NIP: 6793254430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18477/23/44]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUABERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BW SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GROMADZKA nr domu 54A kod pocztowy 30-719 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.11.2022 R., NOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE (30-112) PRZY UL. RTM. Z. DUNIN-WĄSOWICZA 4/7, REPERTORIUM A NR 3942/20222022-11-30 do dziś
226.05.2023 R., NOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 1638/2023, UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO OD §1 DO §152023-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUABERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3823460182022-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000766946 2022-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRA2022-11-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-11-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-11-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-11-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ: AQUABERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.2022-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUABERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3823460182022-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000766946 2022-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-11-30 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-11-30 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2022-11-30 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-11-30 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2022-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów