CSI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-06 godz. 13:20:50
Numer KRS: 0001004994
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-28
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/12698/22/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina NOWA WIEŚ WIELKA miejscowość BRZOZA2022-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZOZA ulica UL. LEŚNA nr domu 2B kod pocztowy 86-061 poczta BRZOZA kraj POLSKA 2022-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.20222022-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKI2022-11-28 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2022-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2022-11-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2022-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNOPP2022-11-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARCIN2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2022-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIECHOWICZ2022-11-28 do dziś
2. ImionaROBERT2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2022-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZYŃSKI2022-11-28 do dziś
2. ImionaZENON MICHAŁ2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2022-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKI2022-11-28 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNOPP2022-11-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARCIN2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2022-11-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIECHOWICZ2022-11-28 do dziś
2. ImionaROBERT2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2022-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy109 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2022-11-28 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2022-11-28 do dziś
333 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-11-28 do dziś
433 17 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2022-11-28 do dziś
542 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2022-11-28 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-11-28 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-11-28 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2022-11-28 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2022-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów