FIRMA HANDLOWA CHEMIROL KOKOSIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001004849
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-12-15
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/17790/22/108]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA CHEMIROL KOKOSIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat PROSZOWICKI gmina PROSZOWICE miejscowość PIEKARY2022-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKARY nr domu 27 kod pocztowy 32-100 poczta PROSZOWICE kraj POLSKA 2022-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.10.2022 R., NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7255/2022, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. 05.12.2022 R., NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 8834/2022, ZMIANA §5 UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ.2022-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-12-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE, NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 I NAST. USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI: FIRMA HANDLOWA CHEMIROL KOKOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA CHEMIROL KOKOSIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU, NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7255/2022.2022-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA CHEMIROL KOKOSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-12-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-12-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000078139 2022-12-15 do dziś
5. Numer REGON3506874602022-12-15 do dziś
6. Numer NIP68200072632022-12-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSIŃSKI2022-12-15 do dziś
2. ImionaDAMIAN2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-12-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTRYMOWICZ2022-12-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-12-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-12-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-12-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSIŃSKI2022-12-15 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-12-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-12-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-12-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSIŃSKA2022-12-15 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-12-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-12-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-12-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-12-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-12-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2022-12-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2022-12-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2022-12-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-12-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE.2022-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSIŃSKI2022-12-15 do dziś
2. ImionaDAMIAN2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTRYMOWICZ2022-12-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSIŃSKI2022-12-15 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-12-15 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-12-15 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-12-15 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-12-15 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-12-15 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-12-15 do dziś
778 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2022-12-15 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2022-12-15 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów