FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001004753
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/524782/23/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122489080 NIP 99306502052022-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina PLEŚNA miejscowość LUBINKA2022-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBINKA nr domu 105 kod pocztowy 33-115 poczta JANOWICE kraj POLSKA 2022-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.10.2022 R., REP. A NR 12234/2022, NOTARIUSZ PAULINA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, UL. KONARSKIEGO 7/22022-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.10.2022 R., SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „MP” SPÓŁKA CYWILNA MARCIN GAWRON, JOANNA JAROSZ-GAWRON NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „MP” S.C. MARCIN GAWRON, JOANNA JAROSZ-GAWRON Z DNIA 28.10.2022R. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ BYLI MARCIN GAWRON (REGON 850322518) I JOANNA JAROSZ-GAWRON (REGON 364478490)2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „MP” SPÓŁKA CYWILNA MARCIN GAWRON, JOANNA JAROSZ-GAWRON,2022-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-12-01 do dziś
5. Numer REGON1224890802022-12-01 do dziś
6. Numer NIP99306502052022-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2022-12-01 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2022-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ GAWRON2022-12-01 do dziś
2. ImionaJOANNA KRYSTYNA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2022-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 ZŁ2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON2022-12-01 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ GAWRON2022-12-01 do dziś
2. ImionaJOANNA KRYSTYNA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2022-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2022-12-01 do dziś
210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2022-12-01 do dziś
310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-12-01 do dziś
410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2022-12-01 do dziś
546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.12.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów