INTELLI AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0001004360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-24
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/19260/22/782]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLI AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2022-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica UL. PODJAZD nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-805 poczta SOPOT kraj POLSKA 2022-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.20222022-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEBIATOWSKI2022-11-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2022-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAWAT2022-11-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2022-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECIERSKI2022-11-24 do dziś
2. ImionaJULIUSZ PIOTR2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2022-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZEMBOWSKI2022-11-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2022-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEBIATOWSKI2022-11-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAWAT2022-11-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECIERSKI2022-11-24 do dziś
2. ImionaJULIUSZ PIOTR2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZEMBOWSKI2022-11-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2022-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2022-11-24 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2022-11-24 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2022-11-24 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-11-24 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-11-24 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-11-24 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-11-24 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-11-24 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów