APV.LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0001004327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-09-05
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/22347/23/561]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 386331924 NIP 77925164202022-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPV.LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA nr domu 9 kod pocztowy 60-791 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2022 R., NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, NATALIA NIECEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 1/14, REP. A NR 8216/20222022-12-01 do dziś
216.12.2022, R. REP. A NR 9978/2022, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, NATALIA NIECEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 1/14, ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I § 7 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2023-01-10 do dziś
322.06.2023 R., REP. A NR 6378/2023, NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI, DAGMARA DUCZMAL SPÓŁKA CYWILNA, 60-789 POZNAŃ, UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z 17.08.2023 R., REP. A NR 8287/2023, DODANO: PKT 14-17 W § 6 UST. 12023-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale18.10.2022 R. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI APV.LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W POZNANIU (KRS: 0000846673; SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW APV.LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W POZNANIU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁA PODJĘTA 18 PAŹDZIERNIKA 2022 R. I ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA PAULINĘ JABŁOŃSKĄ, NOTARIUSZA W POZNANIU, W RAMACH AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 8216/2022.2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPV. LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000846673 2022-12-01 do dziś
5. Numer REGON3863319242022-12-01 do dziś
6. Numer NIP77925164202022-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZKIEWICZ2022-12-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ŁUKASZ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.600,00 ZŁ2023-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOIŃSKI2022-12-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.600,00 ZŁ2023-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALCZEWSKA2023-01-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2023-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.800,00 ZŁ2023-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego68000,00 ZŁ2023-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZKIEWICZ2022-12-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ŁUKASZ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALCZEWSKA2022-12-01 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOIŃSKI2022-12-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-12-01 do dziś
279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2022-12-01 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-12-01 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-12-01 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2022-12-01 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2023-09-05 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-09-05 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2023-09-05 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2023-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.12.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów