FIRMA HANDLOWA „JUHAS” GRZEGORZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001004250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-12-01
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/17612/22/241]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „JUHAS” GRZEGORZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość ZABIERZÓW BOCHEŃSKI2022-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABIERZÓW BOCHEŃSKI nr domu 53 kod pocztowy 32-007 poczta ZABIERZÓW BOCHEŃSKI kraj POLSKA 2022-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2022 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 30489/2022, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2022-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE, NA PODSTAWIE ART. 551 §2 I §3 W ZW. Z ART. 562 ORAZ ART. 571 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA „JUHAS” SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZEK Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE BOCHEŃSKIM (REGON: 351097878, NIP 6831126669) (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ: FIRMA HANDLOWA „JUHAS” GRZEGORZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE BOCHEŃSKIM (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 01/10/2022 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU, NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 30489/2022. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: JÓZEF GRZEGORZEK, PESEL 51040110259, CZESŁAWA GRZEGORZEK, PESEL 59021614428, JACEK GRZEGORZEK, PESEL 83021012573, ADAM GRZEGORZEK, PESEL 84111510711, WOJCIECH JAN GRZEGORZEK, PESEL 91050105456.2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „JUHAS” SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZEK,2022-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-12-01 do dziś
5. Numer REGON3510978782022-12-01 do dziś
6. Numer NIP68311266692022-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEK2022-12-01 do dziś
2. ImionaJÓZEF2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2022-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEK2022-12-01 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2022-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEK2022-12-01 do dziś
2. ImionaJACEK2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2022-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEK2022-12-01 do dziś
2. ImionaADAM2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2022-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-01 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEK2022-12-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2022-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2022-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEK2022-12-01 do dziś
2. ImionaJACEK2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEK2022-12-01 do dziś
2. ImionaADAM2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEK2022-12-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-12-01 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-12-01 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-12-01 do dziś
446 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2022-12-01 do dziś
546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2022-12-01 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2022-12-01 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2022-12-01 do dziś
847 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-12-01 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów