A.B. S.P. I D. ANNA ŁOBACZ I BARBARA DEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0001003879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-22
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17374/22/666]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B. S.P. I D. ANNA ŁOBACZ I BARBARA DEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA2022-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2022-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. LNIANA nr domu 19 nr lokalu 5 kod pocztowy 70-777 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-11-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANN29_74@O2.PL2022-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.11.20222022-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBACZ2022-11-22 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEJEWSKA2022-11-22 do dziś
2. ImionaBARBARA MARZENA2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBACZ2022-11-22 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEJEWSKA2022-11-22 do dziś
2. ImionaBARBARA MARZENA2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2022-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów