MANUFAKTURA MAURERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0001002470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/18039/22/155]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMANUFAKTURA MAURERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina ŁĄCKO miejscowość ZARZECZE2022-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ZARZECZE nr domu 1B kod pocztowy 33-390 poczta ŁĄCKO kraj POLSKA 2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki13 LISTOPADA 2022 R., NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU PRZY UL. MATEJKI 11, REPERTORIUM A NUMER 12445/20222022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2022-11-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale3 LISTOPADA 2022 R. KRZYSZTOF JAN MAURER PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ P.P.U.H. TŁOCZNIA MAURER KRZYSZTOF MAURER Z SIEDZIBĄ W ZARZECZU (33-390 ŁĄCKO, ZARZECZE NR 1, NIP: 7341299481, REGON: 492909433) ZDECYDOWAŁ SIĘ NA PRZEKSZTAŁCENIE PROWADZONEGO PRZEZ SIEBIE W FORMIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POD FIRMĄ P.P.U.H. TŁOCZNIA MAURER KRZYSZTOF MAURER, W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ - SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU - REPERTORIUM A NUMER 12445/2022 Z DNIA 3 LISTOPADA 2022 R. - KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN.2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaP.P.U.H. TŁOCZNIA MAURER KRZYSZTOF MAURER,2022-11-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-11-14 do dziś
5. Numer REGON4929094332022-11-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAURER2022-11-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2022-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAURER2022-11-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2022-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2022-11-14 do dziś
211 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2022-11-14 do dziś
311 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2022-11-14 do dziś
411 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2022-11-14 do dziś
546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2022-11-14 do dziś
646 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2022-11-14 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-11-14 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-11-14 do dziś
910 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów