CITY GOLF ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-10 godz. 09:12:38
Numer KRS: 0001002141
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30590/22/423]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCITY GOLF ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ELEKTRONOWA nr domu 4 kod pocztowy 94-103 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 04.11.2022R. PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO MARTĘ NAROLSKĄ ZASTĘPUJĄCĄ ANNĘ NAROLSKĄ - NOTARIUSZA W ŁODZI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,REP A NR 2289/20222022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2022-11-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2022-11-14 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE DO SKŁADANIA PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2022-11-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2022-11-14 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2022-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2022-11-14 do dziś
296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2022-11-14 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2022-11-14 do dziś
477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2022-11-14 do dziś
547 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-11-14 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-11-14 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów