A-Z BRACIA RAUNER ŚWIAT CZĘŚCI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0001002074
Numer REGON: 523646622
Numer NIP: 6572974752
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/497870/23/567]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z BRACIA RAUNER ŚWIAT CZĘŚCI SPÓŁKA JAWNA2022-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina DALESZYCE miejscowość SUKÓW2022-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SUKÓW nr domu 247B kod pocztowy 26-021 poczta DALESZYCE kraj POLSKA 2022-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.10.2022 R. - DATA UMOWY SPÓŁKI2022-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAUNER2022-11-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAUNER2022-11-10 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAUNER2022-11-10 do dziś
2. ImionaNORBERT2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAUNER2022-11-10 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-11-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-11-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2022-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAUNER2022-11-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAUNER2022-11-10 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAUNER2022-11-10 do dziś
2. ImionaNORBERT2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAUNER2022-11-10 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRAUNER WOJTAL2022-11-10 do dziś
2. ImionaMAJA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2022-11-10 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-11-10 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-11-10 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-11-10 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-11-10 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-11-10 do dziś
745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2022-11-10 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2022-11-10 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 10.11.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów