INT BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0001001829
Numer REGON: 367555914
Numer NIP: 7811948506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-15
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/26372/22/800]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 367555914 NIP 78119485062022-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINT BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 60-840 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-11-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTBROKER.PL2022-11-15 do dziś
4. Adres strony internetowejINTBROKER.PL2022-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA, 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU, DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK, REP. A NR 6819/20222022-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-11-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale30.09.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU2022-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINT BROKER, SPÓŁKA AKCYJNA2022-11-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-11-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000692478 2022-11-15 do dziś
5. Numer REGON3675559142022-11-15 do dziś
6. Numer NIP78119485062022-11-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ALLIANCE MEDIA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6396915122022-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000028244 2022-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ2022-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUTA2022-11-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARSKI2022-11-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ 10.000,00 ZŁ2022-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES LUB WICEPREZES, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUTA2022-11-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAL2022-11-15 do dziś
2. ImionaHEROS DAVID2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2022-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2022-11-15 do dziś
266 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2022-11-15 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-11-15 do dziś
482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2022-11-15 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-11-15 do dziś
663 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-11-15 do dziś
763 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2022-11-15 do dziś
864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-11-15 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów