KLUB SPORTOWY POLONIA POZNAŃ

Stan na dzień 2022-11-25 godz. 17:14:28
Numer KRS: 0001001775
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/22399/22/965]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2022-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 383856968 NIP 78318036622022-11-14 do dziś
3. NazwaKLUB SPORTOWY POLONIA POZNAŃ2022-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. HARCERSKA nr domu 5 kod pocztowy 61-011 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.07.2022 R., 28.10.2022 R. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2022-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-11-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z DNIA 28.07.2022R.2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała organizacja
11. NazwaKLUB SPORTOWY POLONIA POZNAŃ, —-2022-11-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH2022-11-14 do dziś
3. Numer w rejestrzeKS 3552022-11-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA POZNANIA2022-11-14 do dziś
5. Numer REGON3838569682022-11-14 do dziś
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDZIŃSKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaDOMINIK JAN2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDZIŃSKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaWIKTOR JAN2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANDRYSZ2022-11-14 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTNICZUK2022-11-14 do dziś
2. ImionaDOMINIK2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIAK2022-11-14 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIAK2022-11-14 do dziś
2. ImionaDAWID2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKADRZYŃSKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESZELA2022-11-14 do dziś
2. ImionaSTEFAN2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2022-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2022-11-14 do dziś
293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2022-11-14 do dziś
393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2022-11-14 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-11-14 do dziś
577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2022-11-14 do dziś
696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2022-11-14 do dziś
793 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów